Pwy Geith y Gig?

Wyt ti eisiau bod mewn band newydd, cyffrous?

Eisiau cyfle i gyfansoddi cân newydd sbon gydag arbenigwyr yn y maes?

Eisiau’r siawns i berfformio’n fyw o flaen cynulleidfa fawr?

O ia – a bod ar y teledu gyda bandiau enwog fel Plu, Band Pres Llareggub a Kizzy Crawford?

Fel rhan o gyfres deledu S4C - ‘Pwy Geith y Gig’, rydym yn chwilio am 8 aelod i greu band newydd sbon fydd yn cael cyfle i gael eu mentora gan arbenigwyr yn eu maes a chael y cyfle i berfformio o flaen cynulleidfa fawr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái.

Os wyt ti rhwng 11 ac 16 oed, yna dyma dy gyfle i fod mewn band a pherfformio mewn gig arbennig!


Beth i’w wneud

  1. Gosod dy ffôn o leiaf lled braich i ffwrdd oddi wrthat a gwna’n sicr fod o ar ei hyd (‘landscape’) nid ar i fyny (‘portrait’).
  2. Gwna'n siwr fod gen ti glustffonau (headphones) – bydd hi’n anodd i ni wrando ar dy lais/offeryn di os bydd swn offerynnau eraill i’w clywed.
  3. Pwysa ‘record’ ar gamera dy ffôn.
  4. Cyflwyna dy hun – enw, oed a pha ysgol ti’n mynd iddi, ac eglura pam wyt ti eisiau bod yn y band. Dyma gyfle i greu argraff ar y beiriniaid felly cer amdani!
  5. Dewis un cân o'r dewis isod gan 6 o fandiau adnabyddus Cymru.
  6. Clicia pa un offeryn/llais yr hoffet ei chwarae (mae croeso i ti wneud recordiad arall gydag offeryn arall neu lais arall ond ddim i recordio dau beth yn yr un fideo plîs).
  7. Cyd-chwaraea y gân drwy wisgo ‘headphones’ a recordia dy glyweliad (cei roi mwy nag un cynnig i mewn, ond cofia, rhaid gwneud clyweliad ar wahân i bob un).
  8. Uwchlwytha dy glyweliad i YouTube. Os nad wyt ti eisiau i eraill weld dy glyweliad, gwna’n siwr i osod y fideo fel ei fod yn "unlisted". Paid â’i wneud yn breifat, neu fyddwn ni ddim yn gallu ei weld chwaith!
  9. Llenwa’r wybodaeth ar waelod y dudalen yma, a’i anfon atom ni.
  10. Bydd dy glyweliad wedyn yn mynd o flaen panel sy’n cynnwys rhai o enwau mawr y sîn roc Gymraeg fydd yn gwrando cyn, penderfynu pa 8 gaiff y gig a’r siawns i fod yn rhan o fand ifanc newydd Cymru!

Dyma fideo byr yn egluro’r camau’n bellach…

Cysylltwch â'r rhif ffôn 01286 685 300 (estyniad 249) os bydd gennych unrhyw broblemau.


Y Traciau

Mae 6 o fandiau mwyaf adnabyddus Cymru wedi recordio un o’u caneuon yn arbennig ar gyfer Pwy Geith y Gig. Y dyddiad cau ar gyfer anfon dy glyweliad yw’r 10fed o Chwefror.

Mae’r traciau wedi eu recordio gydag un o’r offerynnau/llais wedi ei dynnu er mwyn i ti ddysgu sut i chwarae/canu’r rhan hwnnw.

Llwytha nhw i dy ffôn/chwaraewr MP3 trwy glicio’r eicon file_download neu chwaraea nhw yn y fan a’r lle drwy glicio enw’r trac.

Mae’r geiriau/cordiau ar gael fel PDF trwy glicio’r eicon insert_drive_file ac mae sgoriau cerddorol rhai offerynnau ar gael trwy glicio queue_music

Mwynha!


Dilynwch Band Pres Llareggubb ar…

Dilynwch Kizzy Crawford ar…

Dilynwch Fleur de Lys ar…


Anfon dy fideo

Wedi i ti uwchlwytho dy fideo i YouTube, llenwa’r ffurflen isod a’i anfon atom.

Trwy dicio'r blwch yma ’rydych yn dangos eich bod wedi darllen, deall a chytuno gyda’r rheolau isod.

Rheolau:

Y dyddiad cau i anfon dy glyweliad atom ydi’r 10fed o Chwefror 2017.

’Rwyt yn cytuno bod Cwmni Da yn cael defnyddio y clip o fewn rhaglen deledu y gyfres ‘Pwy Geith y Gig’ fydd yn cael ei darlledu ar S4C o ganol Ebrill 2017.

Mae croeso i ti roi cymaint o gynigion a fynni gyda gwahanol ganeuon ac/neu wahanol offerynnau/llais.

Bydd 4 enw adnabyddus yn y byd cerddoriaeth yn penderfynu ddechrau mis Mawrth pwy fydd 8 aelod y band newydd. Bydd penderfyniad y beirniad yn derfynol.

Petae ti’n cael dy ddewis i fod yn aelod o’r band, bydd angen i ti fod ar gael i gael dy ffilmio ar ddau ddyddiad arbennig fis Ebrill (union ddyddiadau i’w cadarnhau), pan fyddi’n cael dy fentora gan enwau mawr yn y diwydiant cerdd.

Hefyd, bydd gofyn i ti fod ar gael i berfformio ar Fehefin y 1af, 2017 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái. ac yn hapus i gael dy ffilmio adref cyn hynny.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r rhif ffôn 01286 685 300 (estyniad 249).

Am fwy o wybodaeth am y sîn gerddoriaeth yng Nghymru, dos i wefan Ciwdod

Ciwdod

Dilynwch Pwy Geith y Gig

Am y newyddion diweddara, cofiwch ddilyn Pwy Geith y Gig ar…